AKÇANSA'YA YENİ KATILANLARIN %46'SINI KADINLAR OLUŞTURMAKTADIR. 2015 YILI SONUNDA BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ %20 SEVİYESİNDE OLUP, BU ORAN TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EN YÜKSEK SEVİYEDİR.

Çalışanlarına adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanlarının ve iş ortaklarının nezdinde saygınlığı ve güvenilirliği ile tanınmak Akçansa'nın en önemli değerlerindendir. Akçansa, bu değerleri korumak adına ana hissedarlarından Sabancı Holding'in kabul ettiği SA-ETİK kurallarını benimsemekte ve çalışanlarının temel hak ve sorumluluklarını bu çerçevede tanımlamaktadır. Tüm çalışanlar, insan hakları konusunu da kapsayan etik eğitimler ile etik kurallar konusunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca, Akçansa çalışanlarının Akçansa Etik Kurulu Danışmanı'na doğrudan erişebileceği kanallar da mevcuttur.

Çalışanlarına hak ettikleri çalışma ortam ve şartlarını sunmak, iş hayatında cinsiyet eşitliğini desteklemek, çeşitliliğin değerini bilerek çalışanlar arasında iletişimi ve sinerjiyi artırmak Akçansa'nın temel önceliklerindendir. Akçansa'nın çok uluslu ortaklık yapısı, yabancı uyruklu çalışanlarla birlikte organizasyona çeşitlilik getirmektedir. Akçansa çalışanları, eşitlikçi çalışma ortamıyla iş alım sürecinde tanışmaktadır. İşe alım sürecinde adayların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, fiziksel özellikleri ve yaşam tercihleri gibi nitelikleri hiçbir koşulda sorgulanmaz ve ayrımcılık olarak değerlendirilebilecek hiçbir uygulamaya izin verilmez. Akçansa operasyonlarında zorla, zorunlu çalışma ve çocuk istihdamına da izin verilmez. Aynı ilke alt işveren çalışanları açısından da geçerlidir. İnsan haklarına saygı ilkesi başta olmak üzere sürdürülebilirlik etkilerinin tedarik zinciri genelinde de kontrol altında bulunması amacıyla ürün ve hizmet tedarikçilerinin faaliyetlerinde takip etmeleri gereken çalışma ilkeleri belirlenmiş olup, bu ilkeleri benimseyen tedarikçiler ile çalışılmasına özen gösterilmektedir. Bu sayede, ürünlerin sosyal, çevresel, ekonomik etkileri tedarik aşamasından başlayarak tüm yaşam döngüsü boyunca Akçansa ile özdeş biçimde yönetilmektedir. Akçansa Tedarikçi İş Etiği İlkeleri'nde belirtilen normlara uyum tüm tedarikçilerin sorumluluğu olup alt işveren hizmet sözleşmelerinin de bir parçasıdır. İş etiği ilkeleri ile tedarik operasyonlarında çocuk işçi istihdamının, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamalarının önüne geçilmekte, çalışanların sendikal haklarına saygı gösterilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uyulması, faaliyetlerle ilgili normlara, ILO Konvansiyonlarına ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, ayrımcılık, rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçilmesi gibi konular güvence altına alınmaktadır.

Satın alma sözleşmelerinde çevresel standartlar, işgücü ve insan hakları standartları ile ilgili düzenleyici maddeler yer almakta olup tedarikçilerin bu kriterlere uygun ürün ve hizmet sunup sunmadıklarına dikkat edilmektedir. 2014 ve 2015 yıllarında yapılan satın alma sözleşmelerinde tedarikçilerin insan haklarına uyumu ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Tedarikçilerin kriterlere uyumu her yıl periyodik olarak gerçekleştirilen kontrollerle izlenmektedir. Bu kontrollerin yanı sıra, müteahhit operasyonlarında görev alacak tüm müteahhit firma çalışanlarına ait dokümanlar işbaşı öncesinde kontrol edilir. Herhangi bir uygunsuzluk ya da doküman eksikliği durumunda çalışanın bu durumu giderilene kadar işbaşı yapmasına izin verilmez. Müteahhit firmalar çalışma süreci boyunca talep edildiği takdirde bu belgeleri Akçansa'ya ibraz etmekle yükümlüdür.

Akçansa’da Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

  • Şirket Genel Eğitimleri
    Şirket öncelikli gelişim alanı olarak belirlenen yetkinliklere göre planlanacak aktivite ve eğitimler (Şirkete özel grup eğitimleri, İSG eğitimleri)
  • Fonksiyon Eğitimleri
    Çalışanın uzmanlık alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik işe özel aktivite ve eğitimler (Teknik ve uzmanlık bazlı eğitimler, kongre ve konferanslar)
  • Bireysel Gelişim Eğitimleri
    Bireylerin gelişim alanlarına özel planlanan aktivite ve eğitimler (Bireysel eğitimler, Koçluk uygulamaları)

AKÇANSA, 2013 YILINDAN BU YANA DÜNYA EKONOMİK FORUMU VE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI'NIN HİMAYESİNDE KURULAN "İŞ'TE EŞİTLİK PLATFORMU"NDA YER ALMAKTA OLUP, İŞ'TE EŞİTLİK BİLDİRGESİ'NİN İMZACILARI ARASINDADIR.

Akçansa, 2013 yılından bu yana Dünya Ekonomik Forumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan "İş'te Eşitlik Platformu"nda yer almakta olup, İş'te Eşitlik Bildirgesi'nin imzacıları arasındadır. Çalışanlarına adil ve eşitlikçi bir iş ortamı sunma hedefiyle hareket eden Akçansa, bu bildirge ile iş hayatında cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik ilkelere gönüllü olarak uymayı, bu ilkelerin yaygınlaştırılması için güvenilir sistemler kurmayı ve şeffaf biçimde raporlamayı da taahhüt etmiş olmaktadır.

Akçansa ayrıca kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs) imzacı olmuştur. Bu vizyon ile İş'te Eşitlik politikasıyla kadınların her pozisyonumuzda çalışmasını teşvik etmektedir. Akçansa'ya yeni katılanların %46'sını kadınlar oluşturmaktadır. 2015 yılı sonunda Beyaz Yakalı Kadın Çalışan oranımız %20 seviyesinde olup, bu oran Türkiye Çimento Sektöründe en yüksek seviyedir.

Akçansa, çalışanlarının örgütlenme hakkını temel bir hak olarak görmektedir. Akçansa çalışanları sendikal örgütlenmelerde yer alma ve haklarını savunma özgürlüğüne sahiptirler. Bu anlayış doğrultusunda, Akçansa çimento fabrikalarında görev yapan tüm kapsam içi çalışanlar sendika üyesidir. Türkiye Çimento Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası (Çimse-İş) ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) arasında imzalanan 01.01.2013-31.12.2015 dönemini kapsayan Grup Toplu iş Sözleşmeleri raporlama dönemi itibariyle yürürlükte olmaya devam etmektedir.

Akçansa Sürekli Gelişim Programı

Çalışanlar genelinde girişimciliği yaygınlaştırmak, potansiyellerini geliştirmek ve bu sayede artan çalışan niteliğiyle sürekli gelişim ve değişimin sağlanması amacıyla 2015 yılında Akçansa Sürekli Gelişim Programı (CIP) hayata geçirilmiştir.

Program kapsamında çalışanların tespit ettikleri sorunun çözümüne yönelik fikrin CIP temsilcisiyle başlayan süreçte ilk olarak alınan fikirler sistematik bir süreçle önceliklendirilir. Fabrika müdürlerinin onayıyla fikir uygulamaya alınır. 2015 yılında, Akçansa Sürekli Gelişim Programı kapsamında 83 fikir sisteme girilmiş, bunların 62'si hayata geçirilmiştir.