Akçansa'nın kurumsal yönetim anlayışı eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kuruludur. Bu doğrultuda oluşturulan kurumsal yönetim organları sayesinde Akçansa, yönetsel kabiliyetlerini sürekli geliştirmekte, kamuoyunun eksiksiz ve zamanında aydınlatılmasını, tüm menfaat sahiplerine eşit davranılarak hakların güvence altına alınmasını ve çıkar çatışmalarının önlenmesini sağlamaktadır. Akçansa Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli bir tecrübe iş geçmişine sahip kişiler arasından seçilmiş, icrada görevli olmayan ikisi bağımsız sekiz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri farklı kişilerce yürütülmektedir. İcradan sorumlu olan Akçansa Genel Müdürü bu görevi, çeşitli uzmanlık alanlarını temsil eden üst düzey yöneticilerin oluşturduğu İcra Kurulu ile birlikte yürütmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, AKÇANSA KURUMSAL YÖNETİM MODELİNİN YEREL VE ULUSLARARASI KABUL GÖRMÜŞ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE YASAL DÜZENLEMELERE UYUMUNU GÜVENCE ALTINA ALMAKTAN SORUMLUDUR.

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Denetim Komitesi, iki bağımsız üyeden oluşmakta ve Akçansa'nın iç kontrol yapısını üç aylık dönemlerde analiz ederek gerekli önlemlerin alınması konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Akçansa kurumsal yönetim modelinin yerel ve uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri ve yasal düzenlemelere uyumunu güvence altına almaktan sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup şirketin varlığını, devamlılığını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin erken tespiti ve bertarafına yönelik önlemlerin kararlaştırılması, etkin yönetilmesi ve izlenmesinden sorumludur.

Akçansa 2014 yılında evrensel ilkeler öneren, yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalamıştır. Bu doğrultuda, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklarındaki 10 temel prensibi tüm süreçlerinin ve iş yeri kültürünün bir parçası haline getirmeyi taahhüt etmektedir.