Çimento üretim sürecinde, klinker üretimi sırasında oluşan kimyasal reaksiyondan azot oksitler (NOx), fırın yakma işlemi sırasında ise kükürt dioksit açığa çıkmaktadır. Diğer taraftan kullanılan fosil yakıtlar, alternatif yakıtlar ve hammadde türlerine göre uçucu organik maddeler, metaller, hidrojen florür (HF), hidrojen klorür (HCI), dioksin ve furan gibi kirleticiler açığa çıkmaktadır. Tüm bu emisyonlar ilgili mevzuat gereği sürekli takip cihazlarıyla hesaplanarak yetkili makamlara raporlanmaktadır.

Emisyon düzeylerimiz yasal düzenlemelerde belirtilen limit değerlerin altında olmalarına rağmen tüm kirletici hava emisyonlarının azaltılmasına yönelik çeşitli projeler yürütülmektedir. Örnek olarak raporlama döneminde Büyükçekmece Fabrikası'ndaki 3 fırında da NOx emisyonunun azaltımına yönelik SNCR sistemi devreye alınmıştır.

SO2 EmisyonuNOx EmisyonuDiğer Emisyonlar