Çimentonun ana bileşeni olan klinker üretimi yüksek miktarda ısı ve dolayısıyla enerji gerektiren süreçlerden oluşmaktadır. Bu durum getirdiği büyük maliyetin yanında oluşan sera gazı emisyonu stoğunun da önemli bir kaynağıdır. Bu nedenle iklim değişikliği unsurlarıyla mücadeleye yönelik temel araçlarımızdan biri olan enerji verimliliği, hem çevresel etkilerin azaltılması hem de karlılığın artırılmasına hizmet etmektedir.

Akçansa çimento fabrikalarında enerji yönetim süreçlerini ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Standardı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Sistemin işlerliği periyodik dış denetimlerle kontrol edilerek sertifikalandırılmaktadır.

Atık ısıdan geri enerji kazanımı uygulamaları, kayıp kaçak takibi, verimli ekipmanların tercihi ve süreçlerin iyileştirilmesi enerji verimliliğinin artırılmasında kullanılan yollardır. Ana amaç olan enerji yoğunluğunun azaltılması amacıyla çimento, agrega ve beton üretim tesislerinde, enerjiden sorumlu birim yöneticileri periyodik olarak bir araya gelerek enerjinin daha verimli kullanımına yönelik yol haritalarını belirler, uygulama örneklerini değerlendirir. Diğer taraftan enerji yöneticileri ilgili yasal düzenleme ve mevzuatın da sorumludur.

2013 yılında 1 ton klinker üretiminde kullanılan enerji miktarı 3,51 GJ iken 2014'te bu değer 3,56 GJ'e yükselmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 2015 yılında tekrar azalma sağlanarak 3,54 GJ'e düşürülmüştür.

Raporlama döneminde gerçekleştirilen proses iyileştirmeleri ve daha verimli ekipman kullanımını kapsayan enerji verimliliği projeleriyle enerji tüketimi 2014 yılında 249.128 GJ azaltılmış, 2015 yılında gerçekleştirilen projelerle 122.631 GJ enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu çalışmalar sayesinde ise 2014 yılında 32.848 ton CO2e, 2015 yılında ise 18.684 ton CO2e sera gazı emisyonu önlenmiştir.

Atık Isıdan Enerji Geri Kazanımı

Akçansa 2011 yılında Çanakkale Fabrikası'nda gerçekleştirdiği Atık Isıdan Enerji Geri Kazanımı Projesi kapsamında kurduğu 15 MW güçlü santralle sektörüne öncülük etmiştir. Tesisle ilk yılında yaklaşık 119 bin GJ enerji tasarrufu ve 15,7 bin ton CO2e emisyon azaltımı gerçekleştirilmiştir. Yıllar içinde enerji üretimi de büyümüş 2015 yılı itibariyle geri kazanılan enerji 346 bin GJ, azaltılan emisyon miktarı ise 51,4 bin ton CO2e düzeyine yükselmiştir.

Atık Isıdan Enerji Geri Kazanımı

Çanakkale Fabrikamızda Yenilenebilir Enerji Yatırımı

2015 yılında izin süreci başlatılan rüzgar türbini yatırımı ile Çanakkale Fabrikamız'da sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenmektedir. 2016 yılında tamamlanması planlanan türbinin kapasitesi 2,35 MW olup yıllık 7.844 MWh elektrik üretilecektir. Bu miktar fabrikanın toplam yıllık elektrik tüketiminin %1,8'ini karşılayacaktır.