AKÇANSA'NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA TAKİP ETTİĞİ POLİTİKA VE STRATEJİLERİ, HAYATA GEÇİRİLECEK UYGULAMA ALANLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANDIĞI TEMEL KAYNAKLAR KYOTO PROTOKOLÜ, ULUSLARARASI İKLİM ZİRVESİ KARARLARI, YEREL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDİR. 

Çimento sektörünün iklim değişikliği konusundaki önemli rolünün bilinciyle Akçansa, bu alandaki çalışmalarını rehber politikaları ve iş stratejileri doğrultusunda geliştirdiği risk ve fırsat odaklı bir yaklaşımla, kısa ve orta vadeli hedefleri çerçevesinde yönetmektedir.

Akçansa'nın iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında takip ettiği politika ve stratejileri, hayata geçirilecek uygulama alanlarının belirlenmesinde kullandığı temel kaynaklar Kyoto Protokolü, Uluslararası İklim Zirvesi kararları, yerel ve uluslararası düzenlemelerdir.

Akçansa iklim değişikliği risklerinin yönetimine yönelik olarak enerji verimliliğinin artırılması, sera gazı ve diğer emisyonların azaltılması, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, ürün geliştirme, yerel ve uluslararası inisiyatiflere katılım gibi faaliyetleri yürütmektedir.

İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının önemli bir kısmını da emisyonların sürekli takibi oluşturmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen sera gazı emisyonu hesaplama çalışanlarında Akçansa, WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (Cement Sustainability Initiative – CSI) tarafından geliştirilen Enerji ve Karbondioksit Envanteri Protokolü'nü baz almaktadır. Bu metodoloji WBCSD ve WRI tarafından yayımlanan Sera Gazı Protokolüyle de uyumludur. Akçansa, 2013 yılında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından yayınlanan Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi'nin imzacısı olarak bir yandan faaliyet binalarında enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yürütürken diğer taraftan da enerji verimli binaların üretilmesine olanak tanıyan ürünler geliştirerek enerji verimli binaların üretimine de katkı sağlamaktadır.

Akçansa iklim değişikliği konusunda uluslararası planda gerçekleştirilen çalışmaların en önemlilerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Türkiye uygulamasına 2011'den günümüze aralıksız katılmaktadır. Yıllar içinde sürekli performans artışı göstererek 2013 yılında 71 puan düzeyindeki şeffaflık performansı, 2015 yılında 92 puana yükselmiştir. Akçansa CDP iklim değişikliği programının yanında 2015 yılında Türkiye'de ilk kez uygulanan su programına da katılım sağlamıştır.