Faaliyetlerimiz sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar (kontamine atıklar, atık yağ, hurdalar vb.) , atık yönetim hiyerarşisine uygun şekilde, ilgili mevzuatta belirtilen hükümler ve yasal izinler uyarınca yönetilmektedir. Bu atıklar türüne uygun olarak enerji ya da malzeme geri kazanımında kullanılmakta, mümkün olmayan durumlarda ise lisanslı kuruluşlara iletilerek bertarafı gerçekleştirilir.

Akçansa çimento fabrikalarının birçok atık türünün enerji geri kazanımında kullanılmasına yönelik izinlerinin bulunması atık yönetimi süreçlerinde büyük bir avantaj oluşturmakta, atık sahalarına ya da depolamaya gönderilen atık miktarının azaltılmasında etkili olmaktadır.

Raporlama döneminde fabrikalarımızın, hazır beton ve agrega tesislerimizin endüstriyel atık yönetim planları hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur.

2014 yılında oluşan 4.236 ton atığın 4.172 tonu, 2015 yılında ortaya çıkan 4.389 ton atığın 4.346 tonu enerji ya da malzeme olarak geri kazanılmıştır. Böylelikle raporlama döneminde atıkların geri kazanım oranı ortalama %99 düzeyindedir.

Tür ve Bertaraf Metoduna Göre Atıklar (ton)